Superman Man of Steel Wave 2

Year Released: 2013

Superman w/ Kryptonian Key
Jor-El
General Zod w/ Kryptonian Armor
General Zod w/ Shackles

Checklist:
- Superman w/ Kryptonian Key
- Jor-El
- General Zod w/ Kryptonian Armor
- General Zod w/ Shackles


Superman Man of Steel Wave 2 Figures

Superman w/ Kryptonian Key

View Figure

General Zod w/ Kryptonian Armor

View Figure

General Zod w/ Shackles

View Figure