Kyoruger
_____Kyo Liu Blue & Kyo Liu Green Set
_____Kyo Liu Gold
_____Kyo Liu Red
_____Kyo Ryu Black & Kyo Liu Pink Set